Правила


 ПРАВИЛА

НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ

ПОСЛУГ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

(Аналогового і цифрового телебачення)

м. Одеса 

Поняття та визначення

Абонент — споживач (суб`єкт господарювання або фізична особа) Послуг, який отримує їх на умовах цих Правил і договірних відносин з Підприємством.

Абонентська плата – фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ на постійній основі до Кабельної мережі протягом визначеного періоду незалежно від факту споживання Абонентом Послуг.
Абонентське відгалуження – ділянка кабельної мережі, яка обмежена, з одного боку обладнанням Абонента (телевізійним приймачем, комп`ютером чи іншим обладнанням), а з іншого боку – точкою підключення до Телекомунікаційної мережі. Абонентське відгалуження є власністю Абонента.
Білінг – (автоматизована система обліку спожитих послуг) – програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного і вартісного обліку наданих Послуг відповідно до Тарифів, чинних на момент надання Послуг.
Відключення від Послуги – відключення Абонентського відгалуження від Кабельної мережі.
Додаткові сервіси – послуги чи роботи, які можуть надаватися Абоненту окремо від послуг кабельного телебачення.

До Додаткових сервісів належать такі послуги:

 • Повторне підключення до Кабельної мережі та/або Послуги ;
 • Заміна, ремонт чи монтаж нового Абонентського відгалуження;

 • Перенесення точки підключення телевізійного приймача або;
 • Перевірка стану та справності Абонентського відгалуження;

 • Інші роботи та послуги.

Зона покриття Кабельної мережі – територія, на якій розміщена Кабельна мережа, в межах якої Підприємство може надавати Послугу.
Картка авторизації – пластикова картка з унікальним номером, що забезпечує прийом замовленого Абонентом Пакету телевізійних програм.
Місце надання Послуги – визначена Абонентом і зафіксована у Договорі адреса, за якою він хоче отримувати одну чи декілька Послуг.
Особовий рахунок абонента – персональний рахунок, який Підприємство відкриває в Білінгу для Абонентів, які підключені до Послуг і на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг, а також облік платежів Абонента.
Пакет – сукупність телевізійних програм, доступ до яких надається як до одного цілого.
Персональний сайт абонента(сайт статистики) – підсистема Білінгу, призначена дляперегляду:
 • Обсягів наданих Абоненту Послуг;
 • Внесення змін на Особовий рахунок ;
 • Тарифного Плану;
 • Призупинення Послуги;
 • Відновлення Послуги;
План Підписки – перелік Пакетів, до яких Підприємство надає доступ Абоненту, та їх загальна вартість згідно з чинними Тарифами.
Послуга кабельного телебачення — Телекомунікаційна послуга змістом якої є забезпечення з`єднання кінцевого обладнання Абонента з Системою для отримання теле- радіопрограм у аналоговому та цифровому форматі які надає Провайдер програмної послуги.
Провайдер програмної послуги – субєкт господарювання, який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж.
Рахунок (для юридичних осіб) – розрахунковий документ, де вказана сума платежу за Послуги згідно з чинними Тарифами.
Система – це програмно-апаратний комплекс для прийому та розподілу сигналів телерадіопрограм у цифровому та аналоговому форматі.
Супутні послуги – послуги та роботи, які є невід`ємною і складовою частиною Послуги, зокрема:
 • Технічне обслуговування;
 • Сервіси доступу – сервіси, що забезпечують доступ Абонента до Кабельної мережі, Системи, а також персонального сайту абонента;
 • Адміністративні сервіси – ведення облікових записів про надання Абоненту та споживання ним Послуг (звірення розрахунків та платежів, виставлення рахунків на оплату Послуги, зміна Тарифного плану, або плану Підписки);
 • Консультаційні сервіси – надання Абонентам консультацій з технічних, фінансових та інших питань.
Тарифи – документ, у якому наводиться перелік, опис, вартість Послуг и Додаткових сервісів, що надаються Підприємством..
ТВ-тюнер – пристрій, якій забезпечує прийом телевізійних програм .
Кабельна мережа — комплекс технічних засобів та комунікацій та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень, а також програм телебачення з використанням штучно створеного направляючого середовища (дротовими, оптичними системами між кінцевим обладнанням).
Технічне обслуговування — комплекс заходів, що вживаються Підприємством, або третіми особами для забезпечення робочого стану Кабельної мережі.
Технічні умови – наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Кабельної мережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуги Абоненту.
Штатне підключення до Послуги – роботи з первинного підключення до Кабельної мережі та до Послуги, зокрема:
 • Підключення Абонентського відгалуження до Кабельної мережі;

 • Вимірювання та регулювання рівнів сигналів;

 • Встановлення та налаштування обладнання (ТВ-тюнера, телевізійного приймача);

 • Демонстрація роботи Системи.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Умови підключення до послуги:

1.1.Для підключення до Послуги необхідна наявність усіх наведених нижче Технічних
умов:

1.1.1.Місце надання Послуги має знаходитися в Зоні покриття Кабельної мережі.

1.1.2.Для доступу до Кабельної мережі Абонент повинен мати Абонентське відгалуження, що відповідає вимогам Підприємства.

1.1.3.Для створення умов отримання Послуги кабельного телебачення Абонент повинен мати :

 • Телевізійний приймач, що забезпечує прийом телепрограм;

 • Абонентське відгалуження

 • ТВ-тюнер, що відповідає специфікації;

 • Картку авторизації в Системі, яка видається Підприємством для підключення до Послуги. Картка авторізації – власність Підприємства і підлягає поверненню у разі розірвання договірних відносин.

1.2.Порядок підключення до Послуги:

1.2.1.Абонент може подати заяву на підключення до Послуги:

 • У абонентські пунктах

 • За телефоном:

Після надходження від Абонента заяви на підключення до Послуги,

Підприємство визначає наявність Технічних умов для підключення та надання Послуги.

1.2.2.За відсутності Технічних умов для підключення та надання Послуги, Підприємство інформує Абонента про необхідні оперативно-технічні заходи, яки можуть бути здійснені Підприємством або Абонентом.

1.2.3.За наявності Технічних умов для підключення та надання Послуги або згоди Абонента оплатити оперативно-технічні заходи для створення необхідних Технічних умов, Підприємство формує рахунки на оплату вартості Штатного підключення до Послуги и кошторису оперативно-технічних заходів для створення Технічних умов (обладнання, матеріали, робота) і узгоджує з Клієнтом дату і час підключення до послуги.

1.2.4.Підключення до Послуги проводиться особами, уповноваженими Підприємством

1.2.5.Вартість матеріалів, використаних під час первинного підключення, яка перевищила норми Штатного підключення, оплачується Абонентом відповідно до чинних на момент підключення Тарифів.

1.2.6.Підприємство має право забезпечити виконання робіт, пов`язаних з підключенням до Послуги, шляхом залучення третіх осіб (юридичних або фізичних) . Відповідальність за якість і своєчасність виконання таких робіт перед абонентом несе Підприємство.

ІІ. КОМУ НАДАЄТЬСЯ ПОСЛУГА

2.1.Підприємство надає Послугу тільки Абонентам:

2.1.1.домашнім користувачам:

 • Надання послуги здійснюється тільки в житловому фонді;

 • Тільки для індивідуального домашнього користування Абонентом та членами його сім`ї за місцем надання Послуги;

2.1.2.бізнес-користувачам:

 • Надання послуги здійснюється в нежитловому фонді або в приміщенні де здійснюється господарська діяльність;

2.2. Абонент немає права використовувати кінцеве обладнання та/або Абонентське відгалуження для надання доступу до телекомунікаційної мережі третім особам за межами Місця надання Послуги.

2.3. Абонент немає право передачі Послуги третім особам, якщо це не передбачено окремим Договором з Підприємством.

Ш. ТЕХНИЧНИЙ ОПИС ПОСЛУГИ

3.1. Технічний опис Послуги кабельного телебачення:

3.1.1. Абоненту надається можливість дивитися телепрограми, які поширюються в Системі, залежно від наявності технічних можливостей Підприємства. Доступ до перегляду телепрограм в цифровому форматі здійснюється за допомогою ТВ-тюнера і картки авторизації. Доступ до телепрограм здійснюється відповідно до замовленого і оплаченого Абонентом Плана Підписки.

3.1.2.Пакет складається з певної кількості телевізійних програм. Кількість і перелік телевізійних програм у певному пакеті, кількість Пакетів визначається Підприємством.

Абонент має право замовити один або декілька запропонованих Підприємством Пакетів.

Підприємство не має технічної можливості формувати індивідуальний Пакет телепрограм для кожного Абонента.

IV. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГИ

4.1. Підприємство забезпечує Абоненту :
 • Технічне обслуговування – в рабочі та вихідні дні с 9.00 до 19.00;

 • Сервіси доступу – цілодобово;

 • Адміністративні сервіси – в робочі та вихідні дні с 09.00 до 19.00;

 • Інформаційні сервіси – в робочі та вихідні дні з 09.00 до 19.00;

 • Консультаційні сервіси – цілодобово;

4.2. Надання Послуги в повному обсязі гарантується за наявності коштів на особовому рахунку Абонента.

4.3. Абонент може мати декілька Місць надання Послуги і абонентських відгалужень, на кожне з яких оформлюється окремий договір.

4.4. Підприємство видає Абоненту :

4.5. Тарифний план/План Підпіски в поточному календарному місяці Абонент може змінити.

4.6. Абонент, приєднавшись до Договіру та надавши відомості про себе, надає Підприємству право зберігати, упорядковувати, використовувати інформацію, отриману під час укладення договору та дані про Послуги, які одержав Абонент.

Підприємство бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження інформації, зазначеної у цьому пункті.

4.7. Надання Послуги кабельного телебачення:

4.7.1.Абонент може мати декілька точок підключення на одному Місці надання Послуги.

4.7.2. Доступ до Пакетів кабельного телебачення у цифровому форматі не надається окремо від Пакету кабельного телебачення в аналоговому форматі, при цьому плата за цей Пакет додатково включається до Плану Підписки Послуги кабельного телебачення у цифровому форматі.

4.7.3. Підприємство має право у будь-який час за своєю ініціативою замінити Абоненту Картку авторизації.

4.7.4. У разі втрати Картки авторизації Абонент забов`язан повідомити про це Підприємство і вказати номер загубленої Картки авторизації. Нова картка авторизації видається Абоненту після оплати послуг активації нової Картки авторизації згідно з Тарифами.

4.7.5. У разі розірвання договірних відносин Картка авторизації повинна бути повернена Підприємству.

4.7.6. Підприємство має право змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного Пакету, кількість пакетів.

4.7.7. Підприємство має право змінювати план частотного розміщення телепрограм у Телекомунікаційній мережі, змінювати характеристики модуляції сигналу, запроваджувати сучасні стандарти передачі даних (цифрових потоків), що використовуються для передачі аудіо- та відео потоків, припиняти надання Послуги кабельного телебачення в аналоговому форматі, припиняти договірні відносини щодо надання Послуги кабельного телебачення в аналоговому форматі.

   1. Офіційні повідомлення Підприємства для Абонента шляхом розміщення на сайтіWWW.NORMATV.TV

V. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ І ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ПОСЛУГИ

5.1. У разі відсутності коштів на Особовому рахунку Абонента за Послугу й Додаткові сервіси, Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові.
5.2. Якщо залишок коштів на ОР Абонента став менше нуля, Підприємство має право призупинити надання Послуги Абонентові та/або відключитиАбонентське відгалуження від Телекомунікаційної мережі.
5.3.Підприємство має право призупинити надання Послуги на час проведення профілактичних робіт для здійсненняпланового Технічного обслуговування. Сумарний час призупинення надання Послуги не повинен перевищувати 24-х (двадцяти чотирьох) годин на місяць. Підприємство не менше ніж за добу інформує Абонента про дату й час призупинення надання Послуги шляхом розміщення на сайте WWW.NORMATV.TV
5.4. У разі перевищення встановленого в п. 5.3. цих Правил терміну призупинення надання Послуги, Підприємство, тільки за письмовою заявою Абонента, здійснює перерахунок і повертає на Особовий рахунок Абонента кошти, нараховані за Послугу за час перевищення встановленого терміну призупинення її надання.
5.5. У разі виявлення фактів надання Послуги третім особам, якщо таке право не передбачено окремим Договором з Підприємством, Підприємство залишає за собою право розірвати договірні відносини в односторонньому порядку.
5.6.Підприємство залишає за собою право припиняти надання Послуги Абоненту у разі встановлення факту чи спроби нанесення Абонентом пошкоджень базовому обладнанню Підприємства, або користувачам мережі. У разі встановлення повторного факту, Підприємство має право розірвати договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку.
5.7.Абонент має право подати Заяву на призупинення надання Послуги до Підприємства через абонвідділ, факсом, поштою. Максимальний термін призупинення надання Послуги становить 3 місяці.
5.8. У випадку призупинення надання Послуги кабельного телебачення в аналоговому форматі, Абонент має написати заяву. У період призупинення надання всіх послуг Абонентське відгалуження відключається від Телекомунікаційної мережі. Повторне підключення Абонентського відгалуження виконується згідно з чинними, на момент підключення, тарифами.
5.9.Якщо Цифрові Послуги призупинені чи відключені, на Особовий рахунок Абонента нараховується Абонентна плата за отримання телепрограм в аналоговому форматі Послуги кабельного телебачення (у разі якщо вказані телепрограми доступні на території Місця надання Послуги.) У цьому випадкуАбонент зобов’язується здійснювати оплату за отримання телепрограм в аналоговому форматі Послуги кабельного телебачення відповідно до розділу VIII цих Правил.

VI. ВІДНОВЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

6.1. Повторне підключення Абонента до Послуги після призупинення надання йому Послуги чи відключення його з причин, вказаних у п.п. 5.1. і 5.2., підприємство здійснює по заяві абонента тільки після того, як Абонент погасив заборгованість за надану Послугу, Додаткові сервіси, сплатив вартість повторного підключення до Телекомунікаційної мережі, і здійснив оплату у розмірі вартості Тарифного плану/ Плану Підписки.
6.2.Підприємство гарантує відновлення надання Послуги протягом 24 годин після надходження до Підприємства підтвердження здійснених Абонентом оплат, вказаних в п.6.1., і протягом 48 годин за необхідності повторного підключення Абонентського відгалуження.
6.3. З метою визначення обставин прецедентів, зазначених у п. 5.5., 5.6. (ступінь причетності Абонента, наявності/відсутності злого наміру в діях Абонента, величина заподіяного збитку та інших обставин), Підприємство може провести службове розслідування. Рішення про відновлення надання послуги Абонентам Підприємство приймає тільки за результатами службового розслідування, припинення вказаних дій з боку абонента та наявності підписаного гарантійного листа від Абонента.

VII. ПРАВИЛА ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГИ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН НА ОР

7.1 На підставі замовлених послуг, Підприємство забезпечує реєстрацію Абонента в Білінгу: відкриває Абонентові персональний Особовий рахунок, номер якого унікальний. Одиницею вартісного обліку спожитої Послуги в Білінгу є гривня.
7.2Білінг є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту Послуг. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгу Підприємства він може оскаржити тільки при наявності квитанцій про сплату. Абонент повинен зберігати квитанції про сплату протягом трьох років.
7.3. На ОР Абонента нараховуються обсяги наданих Підприємством Послуг і Додаткових сервісів (як у одиницях їх вимірювання, так і одиницях вартості), а також усі платежі Абонента.
7.4.Нарахування коштів на ОР Абонента за надання послуги кабельного телебачення
7.4.1. Нарахування коштів відбувається щодобово рівними частинами, у розмірі вартості Плату Підписки.

VIIIПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ І ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ

8.1. Оплата за Послуги, Додаткові сервіси, матеріали і обладнання здійснюється відповідно до Тарифів, чинних у розрахунковому періоді. Абонентзобов’язаний здійснювати оплату Плану Підписки, Додаткових сервісів на наступний місяць до 28-го числа поточного місяця.
Усі платежі здійснюються Абонентами тільки в гривнях шляхом безготівкового перерахування коштів через відділення банку або платіжні термінали. Платежі, що надійшли до Підприємства, вносяться на ОР Абонента на підставі платіжних документів.
8.2Абонент зобов’язаний стежити за станом свого ОР , своєчасно сплачувати рахунки.
8.3. Якщо на момент розірвання договірних відносин на ОР Абонента є залишок коштів, то на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписомАбонента, такий залишок виплачується Абоненту протягом 7 (семи) днів з моменту письмового підтвердження Підприємством факту розірвання договірних відносин.
8.4.Припинення надання Послуги та розірвання договірних відносин не звільняють Абонента від сплати за надані раніше Послуги та Додаткові сервіси. Абонент зобов’язаний повністю сплатити надані Послуги та Додаткові сервіси за весь період дії Договору.

IXПОРЯДОК РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ АБОНЕНТІВ

9.1. Інформацію про Послуги та порядок їх надання, Додаткові сервіси, чинні Тарифи Абонент може отримати на сайті www.normatv.tv
9.2. З питань якості обслуговування, надання інформації та консультацій, адміністративних довідок Абонент може звернутися:
 • За телефоном до абонвідділів
 • Безпосередньо до абонвідділів

 • Поштою (вул.Ген. Бочарова, 71, м.Одеса 65123);

У випадку звернення до Підприємства за допомогою по телефону Абонент погоджується з тим, що телефонна розмова може бути записана з метою якості обслуговування Абонента.
9.3. З питань надання Додаткових сервісів, виставлення рахунків і адміністративних довідок Абонент може звернутися до Підприємства електронною поштою(info@normatv.tv). Звернення обробляється протягом 2 (двох) рабочих днів, за умови наявності в листі даних для ідентифікації Абонента: призвіще, ім’я та по батькові, адреса надання послуги. Підприємство може подовжувати термін обробки звернення (повідомивши про це Абонента) залежно від його складності.
9.4. Заяви Абонента, пов’язані з відновленням надання Послуги, відмовою від користування Послугою (у разі розірвання договірних відносин) або замовленням нових Послуг (Додаткових сервісів), виконуються Підприємством тільки за наявності письмової заяви (для фізичних осіб) та за наявності заяви на фірмовому бланку компанії, підписаної керівником і завіреною печаткою (для суб’єктів господарювання).
9.5. Усі звернення Абонентів, які передбачають зміни в оплаті Послуг або додаткову оплату, згідно з Тарифами, Підприємство розглядає за наявності письмової заяви, завіреної особистим підписом Абонента(для фізичних осіб), чи заяви на фірмовому бланку компанії, підписаної керівником і завіреної печаткою (для суб’єктів господарювання). До таких дій належать:
 • відмова від Послуги;
 • зміна Послуги;
 • призупинення надання Послуги;
 • відновлення надання Послуги;
 • замовлення Додаткових сервісів ;
 • відмова від Додаткових сервісів ;

9.6. Претензії Абонентів до Підприємства щодо якості наданої Послуги, Додаткових сервісів і рівня обслуговування приймаються протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації. Претензії щодо обсягу наданої Послуги і платежів приймаються протягом 30-ти календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.
9.7. Розгляд звернень Абонентів до Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.
9.8.Служби Підприємства і графік їх роботи:
711-0-716 (цілодобово)

X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1Підприємство не несе відповідальність за неотримання Абонентом Послуг або їх якість у випадках:
 • пошкодження Абонентського відгалуження або обладнання (телевізійного приймача, ТВ-тюнера Абонента, а також у випадках шкідливого впливу передавальних (випромінюючих) пристроїв, що використовуються без отримання згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв’язку;
 • невідповідності технічних характеристик Абонентського відгалуження вимогам Підприємства, а також у разі, якщо роботи з підключення Абонентського відгалуження були виконані Абонентом самостійно;
 • несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, пошкодження Телекомунікаційної мережі третіми особами.
10.2. Відповідальність Підприємства за надання Послуги Абоненту обмежується точкою підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі. Усі інші пристрої (Абонентське відгалуження, телевізійний приймач, комп’ютер, кабельний модем/ ТВ-тюнер) не входять до сфери відповідальностіПідприємства.
10.3При наданні Послуги кабельного телебачення
10.3.1.Абонент зобов’язується не допускати до перегляду еротичних телепрограм осіб, що не досягли повноліття, у тому числі використовуючи технічну можливість ТВ-тюнера: встановлення «Батьківського замка». Підприємство не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у випадку доступу до перегляду таких телепрограм неповнолітніми особами.
10.3.2. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до Картки авторизації Абонента Підприємством не гарантується і забезпечується Абонентомсамостійно. Підприємство не несе жодної відповідальності і не відшкодовує фінансових збитків Абоненту, які він може понести у разі несанкціонованого використовування Картки авторизації іншими особами.
10.3.3.Підприємство не несе відповідальності перед Абонентом, якщо відсутність (або погана якість) доступу до Послуги є результатом порушення з бокуАбонента правил користування ТВ-тюнером або Карткою авторизації.
10.3.4.Підприємство не несе відповідальності за якість послуги і перерву в її наданні в таких випадках:
 • Перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку або інших причин, на які Підприємствоне має змоги впливати.
 • Нестабільне електропостачання в місці розташування обладнання Телекомунікаційної мережі.
 • Інші аварійні і непередбачені ситуації.

10.3.5.Підприємство не несе відповідальності за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій.
10.3.6.Підприємство не несе відповідальності за зміст інформації, що передається за допомогою Телекомунікаційної мережі.
10.4. Підприємство не здійснює заземлення будь-якого обладнання Абонента.
10.5.Підприємство звільняється від повного або часткового виконання своїх обов’язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які не можливо, а саме: у випадках несанкціонованого втручання Абонента або будь-яких третіх осіб в роботу Телекомунікаційної мережі, війни, воєнних дій, стихійних лих, аварій, катастроф, саботажу, громадських заворушень, диверсій, рішень органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, зміни кон’юнктури ринків, припинення мовлення каналу, скасування ліцензій на мовлення, скасування ліцензії провайдера програмної послуги уповноваженими на це державними органами; у разі неможливості надання Послуг та Додаткових сервісів за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямів діяльності Підприємства тощо.

XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. Ці Правила є невід’ємною частиною Договору та визначають загальні взаємовідносини між Абонентом та Підприємством у процесі підключення доПослуг (відновлення надання Послуги, відключення, призупинення Послуги), надання та отримання обраних абонентом Послуг та Додаткових сервісів,визначають процедуру розірвання договірних відносин (Договору).
Абонент — юридична особа, підписавши Договір, Абонент — фізична особа шляхом оплати рахунка , засвідчує свою згоду виконувати зобов’язання та процедури, передбачені цими правилами та отримувати Послуги та Додаткові сервіси на умовах цих Правил.
11.2.Підприємство має право вносити зміни (доповнення) до цих Правил,Тарифів (збільшувати або зменшувати вартість Послуги, Додаткових сервісів).Запроваджувати, змінювати, скасовувати Тарифні плани, Плани підписки, які поширюються на певну територію та/або певну категорію Абонентів.
11.3. Приєднуючись до Договору, Абонент надає право на використання приміщень|помешкань| загального|спільного| користування, опорних конструкцій будинку|дому|, електричного та іншого устаткування|обладнання| призначеного для забезпечення потреб всіх власників квартир, а так само власників нежитлових|нежилих| приміщень|помешкань|, розміщених в житловому будинку.
11.4. Про дії Підприємства Абоненти інформуються за 7 днів до моменту запровадження цих дій шляхом оприлюднення інформації про ці дії, на web-сайті:www.normatv.tv. Додатково Підприємство можеwww.normatv.tv проінформувати Абонента будь-яким із зазначених нижче способом: електронною поштою, розміщеного на лицьовому або зворотному боці Рахунка, розміщення інформації в абонвідділах. Підприємства, на телеканалах або в друкованих засобах масової інформації.
Абонент підтверджує свою згоду із діями Підприємства шляхом оплати рахунка. Неоплачений Рахунок надає право Підприємству припинити надання послуги та розірвати договірні відносини. Під діями Підприємства у цих Правилах розуміються зміни, доповнення, запровадження, скасування та інші дії, зазначені у цих Правилах, а також реалізація Підприємством своїх прав, передбачених п.4.8.7., 4.8.8., 11.2. цих Правил та в інших випадках. У випадку незгодиАбонента із діями ПідприємстваАбонент повинен одразу письмово повідомити Підприємство про розірвання договірних відносин, але не пізніше ніж за 3 днідо моменту запровадження Підприємством цих дій.
11.5.Абонент або Підприємство мають право у будь-який час, якщо інше не зазначено в договорі, на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати договір, за умови повідомлення один одного не пізніше, ніж за 10 днів до дати розірвання договору.
11.6Абонент повідомляє Підприємство про розірвання договору шляхом письмового звернення до Підприємства. Фізична особа особисто передає заяву в Абонвідділ. Заява суб’єкта господарювання повинна бути підписана керівником та завірена круглою печаткою.
11.7.Абонент зобов’язаний регулярно перевіряти свою поштову скриньку в домені або іншу, заявлену Підприємству як контактну.
11.8. Клієнт повинен ознайомитися з цими Правилами. Текст Правил Клієнт може отримати у Абонвідділі, а також ознайомитися з його змістом на сайті :www.normatv.tv.